Regulamin Programu Partnerskiego KetoDietetyk

1. Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy Partnerem, Organizatorem Programu Partnerskiego KetoDietetyk, a partnerem komercyjnym Urban Generation.

2. Akceptacja postanowień Regulaminu jest warunkiem przystąpienia do programu partnerskiego KetoDietetyk. 

3. Partner potwierdza, że przeczytał, rozumie i zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu. Jeśli Partner nie zgadza się z warunkami niniejszego Regulaminu nie powinien przystępować do programu partnerskiego i akceptować jego postanowień.

I. Definicje podstawowe

1. Program Partnerski KetoDietetyk: platforma internetowa umożliwiająca zarabianie na pośredniczeniu w sprzedaży produktów oraz usług oferowanych przez podmioty współpracujące, działająca pod nazwą domeny ketodietetyk.pl

2. Organizator – organizatorem Programu Partnerskiego KetoDietetyk jest BHLDNG LIMITED, Company number 14132310, 19 Crundale Tower, Tintagel Road, Orpington, Kent, England, BR5 4LE

3. Właścicielem Programu Partnerskiego KetoDietetyk jest BHLDNG LIMITED, Company number 14132310, 19 Crundale Tower, Tintagel Road, Orpington, Kent, England, BR5 4LE

4. Partnerem Komercyjnym Programu jest Urban Generation Sp. z o.o., ul. Wokulskiego 1A/4, 05-800 Pruszków, NIP 5342568455.

5. Regulamin: niniejszy Regulamin

6. Partner:
– pełnoletnia osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
– osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
– spółka prawa handlowego

7. Formularz Rejestracyjny: formularz umieszczony na stronach internetowych Organizatora umożliwiający przesłanie do Właściciela danych osób lub firm chcących uczestniczyć w Programie Partnerskim.

8. Konto Partnera (Panel Administracyjny): dostępny za pośrednictwem Programu Partnerskiego KetoDietetyk indywidualny dostęp do informacji na temat prowizji uzyskanych przez partnera, statystyk. Konto Partnera umożliwia wykorzystywanie narzędzi marketingowych udostępnionych przez Organizatora oraz kontakt z Organizatorem.

9. Produkty: produkty oraz usługi oferowane przez Organizatora udostępnione do sprzedaży za pośrednictwem Programu Partnerskiego przez Podmioty Współpracujące.

10. Narzędzia marketingowe: materiały służące do promocji Produktów (banery, zdjęcia, artykuły) przeznaczone do umieszczania na stronach internetowych i blogach Partnerów.

11. Link Partnerski: unikalny link dostępny po zalogowaniu do Konta Partnera, wygenerowany indywidualnie dla każdego Partnera.

12. Statystyki: narzędzia umożliwiające śledzenie efektów działań Partnera.

13. Chargeback: pomniejszenie prowizji na koncie Partnera wynikające ze zwrotu przez klienta zakupionego produktu.

14. Chargebacki wypłacone: pomniejszenie prowizji na koncie Partnera w następnym okresie rozliczeniowym wynikające z zamówienia, które nie zostało dostarczone do klienta, a za które wcześniej została wypłacona prowizja.

15. Kampania: działania promocyjne prowadzone przez Partnera.

16. Klient: osoba fizyczna lub prawna, która nabyła Produkt w wyniku działań promocyjnych Partnera;

II. Uczestnictwo w Programie Partnerskim

1. Celem uczestnictwa w Programie Partnerskim KetoDietetyk jest pozyskiwanie Klientów oraz wspomaganie przez Partnerów sprzedaży Produktów, udostępnionych przez Organizatora w ramach współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

2. W programie mogą uczestniczyć:
– pełnoletnie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,

– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
– spółki prawa handlowego.

3. Warunkiem przystąpienia do Programu Partnerskiego KetoDietetyk jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz akceptacja Regulaminu.

4. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zrozumieniem i przyjęciem zasad obowiązujących w Programie Partnerskim.

5. Przystąpienie do programu jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

6. W Formularzu Rejestracyjnym należy podać obowiązkowo nazwę użytkownika, hasło oraz adres e-mail.

7. Partner może posiadać tylko jedno konto w Programie Partnerskim KetoDietetyk bez względu na liczbę stron internetowych, na których zamieszcza reklamy Produktów. W przypadku posiadania przez Partnera więcej niż jednego konta w Programie Partnerskim, Organizator uprawniony jest do zablokowania wszystkich kont Partnera.

8. Podmiotem współpracującym jest reklamodawca.  Może być nim każdy podmiot gospodarczy, który zgłosi chęć uczestnictwa w Programie Partnerskim KetoDietetyk oraz zaakceptuje postanowienia regulaminu. Podmioty współpracujące są weryfikowane po uprzednim kontakcie poprzez formularz kontaktowy.

III. Zasady ustalania prowizji

1. Sprzedaż Produktów wynagradzana jest zgodnie z Warunkami Programu Partnerskiego KetoDietetyk.

2. Wysokość prowizji Partner weryfikuje za pośrednictwem Konta Partnera.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany stawek prowizji, przy czym zmiany nie mogą dotyczyć transakcji już zawartych. Aktualna wysokość prowizji podana jest w panelu Partnera.

4. Prowizja zostaje naliczona Partnerowi na podstawie zamówienia dokonanego przez Klienta na oficjalnej stronie produktu promowanego w Programie Partnerskim KetoDietetyk pochodzącego z unikalnego linku Partnera.

5. Prowizja zostaje naliczona Partnerowi w momencie płatności z góry lub wysłania produktu przez Organizatora do osoby zamawiającej.

6. Prowizja zostaje anulowana na koncie Partnera, w przypadku, gdy Klient dokona zwrotu zakupionego produktu lub jeżeli kurier nie będzie mógł dostarczyć przesyłki do Klienta.

7. Prowizje wypłacane są między 20 a 30 dniem miesiąca za miesiąc poprzedni lub wcześniejsze.

8. Warunkiem wypłacenia prowizji jest osiągnięcie minimalnego limitu zarobków ustalonego przez Program Partnerski KetoDietetyk oraz poprawne wypełnienie informacji dotyczących płatności w Panelu Klienta.

9. Partner korzystając z Panelu Administracyjnego ma możliwość śledzenia wypłat i prowizji.

10. Podmiotem rozliczającym się z Partnerem jest wyłącznie Partner Komercyjny, z którym Partner rozlicza się bezpośrednio.

11. Partner Komercyjny zastrzega sobie możliwość niewypłacenia prowizji Partnerowi, który generuje swoje prowizje niezgodnie z Regulaminem, bądź istnieje podejrzenie, że działa on niezgodnie z Regulaminem.

12. Wynagrodzenie Partnera wypłacane jest na podstawie zestawienia dostępnego w Panelu Klienta, zawierającego listę zrealizowanych zamówień i wynikającą z niej sumę zatwierdzonych prowizji.

13. Podstawą do wypłacenie prowizji jest poprawnie wystawiona Faktura zgodnie z rozliczeniem z Panelu Administracyjnego.

IV. Prawa i obowiązki Partnera

1.  Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i przystąpieniem do Programu Partnerskiego KetoDietetyk. Zarejestrowani użytkownicy są zobowiązani do uzupełnienia informacji dotyczących uiszczania opłat. Mają także obowiązek przestrzegania regulaminu określonego w Programie.

2. Przystąpienie do Programu Partnerskiego KetoDietetyk jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych potrzebnych w działalności prowadzonej w ramach Programu Partnerskiego. Organizator Programu Partnerskiego KetoDietetyk jest zobligowany do przestrzegania reguł Programu.

3. Każdy Partner zarejestrowany w Programie otrzymuje od Organizatora Programu Partnerskiego KetoDietetyk licencję upoważniającą go do korzystania ze wszystkich materiałów promocyjnych dla promowanych produktów, które są zawarte w Programie Partnerskim KetoDietetyk. Materiały mogą zostać wykorzystanie w celach promocyjnych oraz w celu wzrostu sprzedaży na stronie internetowej Partnera, blogu oraz w mediach społecznościowych.

4. Partner nie może kopiować treści zawartych na stronach produktów, które są promowane w Programie Partnerskim. Do jego dyspozycji pozostają wyłącznie materiały zawarte w Programie Partnerskim KetoDietetyk.

5. Produkty, które są promowane w Programie Partnerskim KetoDietetyk posiadają zastrzeżone znaki towarowe oraz certyfikaty. KetoDietetyk zabrania Partnerom promowania swoich stron pod hasłami kluczowymi, które dotyczą wszystkich marek zamieszczonych w Programie Partnerskim. Zabrania się również reklamowania pod frazy brandowe produktów dostępnych w KetoDietetyk. Dotyczy to kampanii adwords, serwisów aukcyjnych (allegro, ebay, amazon) czy działań w social media. Organizator zastrzega sobie możliwość promowania przez Partnerów wybranych produktów na frazy brandowe. Zabrania się również kupowania domen, które wykorzystują nazwy brandowe produktów oferowanych w KetoDietetyk lub są do nich łudząco podobne.

6. Obowiązkiem Partnera jest bieżąca aktualizacja witryn internetowych, blogów oraz profili w mediach społecznościowych w taki sposób, by informacje były spójne i dokładnie odzwierciedlały dane zawarte na stronie głównej Programu Partnerskiego KetoDietetyk.

7. Partner jest wyłączną stroną odpowiedzialną za utrzymanie oraz aktualizację swoich stron internetowych.

8. Partner wyraża zgodę na bieżący monitoring należących do niego stron internetowych przez Organizatora Programu Partnerskiego KetoDietetyk. W razie prośby Organizatora Programu Partnerskiego Partner, ma obowiązek przedstawić szczegółowy raport dotyczący źródła ruchu na swoich stronach.

9. Obowiązkiem Partnera jest dostosowanie się do przepisów prawnych, które obowiązują na rynkach, gdzie odbywa się promocja jego produktów.

10.  W każdej chwili Partner może zrezygnować z dalszego uczestnictwa w Programie Partnerskim. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie Organizatorowi Programu Partnerskiego KetoDietetyk.

11. Partner może świadczyć usługi pośredniczenia w sprzedaży produktów z oferty Programu Partnerskiego KetoDietetyk w portalach aukcyjnych. Produkty mogą być dostępne pojedynczo lub w zestawach (pakiety produktów).

12. Obowiązkiem Partnera, który wystawia do sprzedaży na portalach aukcyjnych produkty z Programu Partnerskiego KetoDietetyk jest złożenie zamówienia na stronach produktowych w imieniu Klienta – należy podać jego dane kontaktowe oraz adres dostarczenia przesyłki.

13. Zabrania się zamawiania ilości hurtowych produktów na dane osobowe należące do jednego Klienta, a kwota jaką faktycznie zapłaci Klient za produkty i dostawę musi odpowiadać kwocie widniejącej na fakturze/rachunku otrzymanym przez Klienta. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu wskazanych w zdaniu pierwszym Partner Komercyjny oraz Organizator mają prawo zastosować zapisy wskazane w Rozdziale V ust. 9 i 10 niniejszego Regulaminu.

14. Pliki cookie mogą zostać zapisane wyłącznie w momencie przejścia ze strony należącej do Partnera na stroną produktu za pośrednictwem narzędzi, które zostały udostępnione w Programie Partnerskim KetoDietetyk (m.in. linki, banery). Zabrania się zapisywania cookie przy przejściach w inny sposób.

15. Pliki cookie przechowywane są przez 90 dni, przy czym żywotność plików cookie może być uzależniona od podmiotu współpracującego. W tym czasie prowizję otrzymuje Partner, którego stronę użytkownik odwiedził jako pierwszą.

16. Przystąpienie do Programu Partnerskiego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Partnera oraz otrzymywanie materiałów reklamowych oraz ofert handlowych Programu Partnerskiego KetoDietetyk.

17. Na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje się, iż dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia oraz realizacji postanowień zawartej z Partnerem umowy.

18. Administratorem danych jest BHLDNG LIMITED, Company number 14132310, 19 Crundale Tower, Tintagel Road, Orpington, Kent, England, BR5 4LE

19. Postawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z Partnerem oraz obowiązujące przepisy prawa.

20. Informuje się, iż dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom danych na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji postanowień umowy (odbiorcy będący podmiotami przetwarzającymi w imieniu Administratora danych – powierzenie przetwarzania danych osobowych).

21. Informuje się, iż dane osobowe zawarte w umowie przetwarzane będą przez dopuszczalny okres w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

22. Informuje się o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

23. Informuje się o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz o prawie do przenoszenia danych osobowych.

24. Informuje się o prawie wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego danych osobowych.

25. Informuje się, iż podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest niezbędne do realizacji w/w celów wynikających z realizacji postanowień zawartych w umowie. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy z Partnerem.

26. Niedozwolone jest wykorzystywanie nazwy, logo, Programu Partnerskiego Ketodietetyk bez uzyskania zgody Organizatora.

V. Prawa i Obowiązki Organizatora

1. Organizator podczas prowadzenia Programu Partnerskiego KetoDietetyk jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa. Zobowiązuje się on do ochrony danych osobowych Partnerów Programu oraz do niepodawania informacji na temat prowizji wypłacanych w ramach Programu.

2. Organizator Programu zobowiązuje się rzetelnie prowadzić oraz rozliczać sprzedaż produktów, które zostały polecone przez Partnerów.

3. Organizator Programu zapewnia Partnerom unikalne linki potrzebne do przygotowywania działań promocyjnych.

4. Organizator zobowiązuje się do dostarczania oraz bieżącego aktualizowania materiałów reklamowych dla produktów promowanych w Programie. Jednocześnie zobowiązuje się do informowania wszystkich Partnerów o ewentualnych zmianach, które zaistnieją w charakterze funkcjonowania Programu.

5. Każdy zarejestrowany Partner otrzymuje dostęp do Panelu ułatwiającego zarządzanie produktami promowanymi w Programie.

6. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia Partnerom wsparcia administracyjnego i technicznego oraz pomocy z zakresu posługiwania się Kontem Partnera w Programie Partnerskim KetoDietetyk.

7. Organizator może odmówić przyjęcia nowego Partnera do Programu jedynie z uzasadnionych powodów. Organizator może również usunąć konto Partnera w momencie, gdy złamie on zasady obowiązującego regulaminu bądź ogólne przepisy prawa.

8. W przypadku, gdy Partner niepoprawnie poda dane, Partner Komercyjny nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub błędy podczas wypłacania prowizji.

9. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że Partner łamie przepisy Regulaminu i działa niezgodnie z jego wytycznymi, Organizator i Partner Komercyjny zastrzega sobie prawo do usunięcia jego konta z Programu Partnerskiego, a także do niewypłacenia prowizji.

10. W przypadku, gdy Partner złamanie zasady obowiązującego Regulaminu, Organizator i Partner Komercyjny zastrzegają sobie prawo do niewypłacenia prowizji, która została zgromadzona dotychczas na koncie.

11. W przypadku zamówień złożonych już po odstąpieniu Partnera od Programu KetoDietetyk, Organizator i Partner Komercyjny zastrzegają sobie prawo do niewypłacania prowizji za złożone przez Klientów zamówienia.

12. Partner ma prawo do złożenia reklamacji, gdy nie otrzyma należnego wynagrodzenia. Reklamacje można składać w terminie do 6 miesięcy od daty wymagalności określonej płatności.

VI. Odpowiedzialność

1. Organizator i Partner Komercyjny nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z oferowaniem produktów lub świadczenia usług przez Podmioty współpracujące. 

2. Organizator nie jest on stroną umów zawieranych przez Partnerów przy pomocy Programu Partnerskiego KetoDietetyk. Organizator nie gwarantuje również możliwości zawarcia i wykonania umowy przez Partnerów oraz nie odpowiada za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów zawartych przez Partnerów za pośrednictwem Programu Partnerskiego KetoDietetyk.

3. Organizator nie jest odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Partnera naruszającego regulamin z Programu Partnerskiego.

4. Organizator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Partnerów w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

b) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości Programu Partnerskiego KetoDietetyk;

c) podania przez Partnerów nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystania z Programu Partnerskiego KetoDietetyk;

d) nieprzestrzegania przez Partnerów warunków Regulaminu.

e) treści umieszczone na stronach Partnerów oraz treści znajdujące się na kreacjach reklamowych (m.in. banery, teksty reklamowe, zdjęcia, materiały wideo i audio).

VII. Panel Administracyjny Partnera

1. Każdy nowo zarejestrowany Partner Programu otrzymuje dostęp do Panelu Administracyjnego (Konto Partnera). W Panelu można znaleźć dane o: produktach, statystykach oraz obowiązujących prowizjach.

2. Panel Administracyjny umożliwia projektowanie kampanii, korzystanie z narzędzi reklamowych oraz pobieranie materiałów promocyjnych. Za pośrednictwem Panelu Administracyjnego Partnerzy mogą także na bieżąco kontaktować się z Organizatorem oraz zadawać pytania na forum.

VIII. Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy Regulamin poświadcza porozumienie, które zostało zawarte pomiędzy Organizatorem Programu Partnerskiego KetoDietetyk, a Partnerem, który do niego przystępuje oraz Partnerem Komercyjnym. Zastępuje on wszelkie inne uzgodnienia pomiędzy stronami (ustne, pisemne).

2. Złamanie któregokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu automatycznie skutkuje zawieszeniem konta Partnera i upoważnia Organizatora i Partnera Komercyjnego do niewypłacenia prowizji Partnerowi.

3. Organizator może zablokować konto Partnera, gdy będzie on działał na niekorzyść Programu Partnerskiego KetoDietetyk lub na niekorzyść innych Partnerów biorących udział w Programie.

4. Zarówno Organizator, jak i Partner, który chce rozwiązać niniejsze porozumienie i odstąpić od udziału w Programie lub zablokować konto usuwając tym samym Partnera z udziału w Programie, mają obowiązek złożyć drugiej stronie oświadczenie woli w tym przedmiocie. Oświadczenie o odstąpieniu od udziału w Programie Partnerskim KetoDietetyk może zostać złożone za pośrednictwem Panelu Administracyjnego lub podanego adresu e-mail.

5. Obie strony porozumienia ponoszą wyłączną odpowiedzialność za własne działania dotyczące realizacji założeń Programu Partnerskiego KetoDietetyk oraz za przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu (umowy).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w obowiązującym Regulaminie. Organizator poinformuje Partnerów o dokonanych zmianach poprzez zamieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronie głównej Programu Partnerskiego KetoDietetyk.

7. We wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie obowiązują powszechne przepisy prawa obowiązujące w miejscu siedziby Organizatora.