Regulamin korzystania z konsultacji BHLDNG LIMITED

§ 1

Postanowienia wstępne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez BHLDNG LIMITED na rzecz Klientów (w znaczeniu zdefiniowanym poniżej).

§2

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług dostępny na stronie internetowej BHLDNG LIMITED (https://vod.ketodietetyk.pl) oraz w siedzibie firmy 19 Crundale Tower, Tintagel Road, Orpington, Kent, England, BR5 4LE.

Klient – każda osoba, która ukończyła 16 rok życia i korzysta z usług dietetycznych w BHLDNG LIMITED Centrum Dietetyki lub osoba poniżej 16 roku życia po przedstawieniu pisemnej zgody Rodzica lub Opiekuna na korzystanie z tych usług,

BHLDNG LIMITED – działalność gospodarcza BHLDNG LIMITED z siedzibą: 19 Crundale Tower, Tintagel Road, Orpington, Kent, England, BR5 4LE wpisana do rejestru Companies House pod numerem 14132310.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez BHLDNG LIMITED pod adresem https://vod.ketodietetyk.pl/

§3

Usługi

1. Przedmiotem usługi w ramach funkcjonowania serwisu http://ketodietetyk.pl i http://vod. ketodietetyk.pl jest udzielanie Klientowi dostępu do kursów online oraz jadłospisów z zakresu dietetyki (diety odchudzające oraz służące poprawie zdrowia przy współistniejących chorobach), w formie produktów cyfrowych (dalej: „Kurs”).

2. Świadczenie usług, o których mowa w pkt 1 powyżej następuje poprzez udostępnienie Klientowi Kursu w formie produktu cyfrowego. Klient samodzielnie podejmuje decyzję jaki rodzaj Kursu wybiera.

3. Udzielenie dostępu do Kursu w formie produktu cyfrowego ma charakter odpłatny.

4. Jadłospisy, diety i plany żywieniowe wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania wysyłane są na adres mailowy podany przez Klienta.

§ 4

Warunki techniczne korzystania z serwisu

W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, a w szczególności do dokonywania zakupów oraz do pobrania treści cyfrowych wymagane są:

– dostęp do Internetu,

– standardowy system operacyjny,

– przeglądarka internetowa,

– posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta adresu e-mail,

– posiadanie oprogramowania obsługującego pliki .pdf oraz .jpg

§5

Prawa i obowiązki Klienta

1. W czasie korzystania z usług BHLDNG LIMITED Klient ma prawo do:

– otrzymania produktów cyfrowych przygotowanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,

– wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń lub ich odmowy.

2. Do obowiązków Klienta należy

– przestrzeganie regulaminu świadczenia usług serwisu BHLDNG LIMITED,

– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

– przestrzeganie zaleceń personelu BHLDNG LIMITED;

– posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość,

3. Klient, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania z usług w BHLDNG LIMITED ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do BHLDNG LIMITED.

4. BHLDNG LIMITED ma prawo odmówić udzielania świadczeń Klientowi, który narusza postanowienia określone w niniejszym regulaminie.

5. Przedmiot Konsultacji Indywidualnej nie może obejmować innych osób niż klient (rozmówca).

6. W stosunku do osoby niepełnoletniej nie udziela się konsultacji bez obecności jej Przedstawiciela Ustawowego.

7. BHLDNG LIMITED jest obowiązane do dochowania należytej staranności oraz do świadczenia usług należytej jakości.

8. Konsultacji udzielają osoby posiadające wykształcenie i wiedzę z zakresu dietetyki lub psychodietetyki będący pracownikami lub osobami współpracującymi lub działającymi na rzecz BHLDNG LIMITED.

9. Warunkiem uzyskania Konsultacji jest wyrażenie przez klienta zgody na:

a. obowiązywanie niniejszego Regulaminu,

b. przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym w formularzu rejestracyjnym, do celów określonych w Regulaminie,

c. korzystanie z elektronicznego urządzenia końcowego do świadczenia na jego rzecz usług w zakresie Konsultacji.

10. W serwisie Centrum dietetyki https://vod.ketodietetyk.pl/ dla Klientów dostępne są następujące funkcjonalności:

– zakup Kursu bądź diety;

– inne – wynikające z bieżącej konfiguracji usług.

§ 6

Składanie i realizacja zamówienia

1.Za pośrednictwem serwisu BHLDNG LIMITED prowadzi sprzedaż produktów elektronicznych jakimi są diety, jadłospisy, szkolenia, e-booki oraz inne produkty cyfrowe.

2. Wszystkie ceny w serwisie są cenami brutto i podane są w walucie polskiej (polski złoty).

3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie zapłaty za Usługę. Za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego BHLDNG LIMITED.

4. W Serwisie uznawane są następujące formy płatności:

– płatności elektroniczne oraz

5. W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni roboczych zamówienie uznaje się za nieważne.

6. Nabycie usługi przez Klienta wymaga uiszczenia płatności.

7. Produkty cyfrowe dostarczane są drogą mailową na adres mailowy Klienta w ciągu 24 godzin od nabycia.

8. Jeżeli produkt wybrany przez Klienta zakłada jego wysyłkę częściami, poszczególne części będą przesyłane w z góry określonych przedziałach czasowych.

9. BHLDNG LIMITED nie ponosi odpowiedzialności za błędy w jadłospisie, powstałe na skutek niepełnego bądź niezgodnego z prawdą wypełnienia przez Klienta formularza diety online.

10. Zakupiony indywidualny jadłospis można wykorzystać w ciągu 180 dni od daty dokonania płatności, po tym czasie zamówienie uznaje się za zrealizowane.

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od zawartej z BHLDNG LIMITED umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować BHLDNG LIMITED o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (poprzez pismo wysłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

– o świadczenie usług, jeżeli BHLDNG LIMITED wykonało Usługę za wyraźną zgodą Klienta,

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

3. Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie Usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy to również może odstąpić od umowy, ale spoczywa na nim obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia.

4. Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, traci prawo do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty otrzymania BHLDNG LIMITED odstąpienia od umowy zwróci on Klientowi otrzymane płatności.

§ 9

Reklamacja

1. BHLDNG LIMITED ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości Usługi świadczonej przez BHLDNG LIMITED Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.

2. Reklamację należy wysłać na adres poczty elektronicznej BHLDNG LIMITED: [email protected]

3. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta umożliwiające jego identyfikację, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przeciwnym razie BHLDNG LIMITED wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

4. BHLDNG LIMITED ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dniu roboczych od daty doręczenia reklamacji.

§ 10

Rozwiązywanie sporów

1. Klient może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest:

– skorzystanie z mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,

– skorzystanie z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów,

– złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej.

3. Więcej informacji dotyczących rozwiązywania sporów Klient może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

§ 11

Prawa autorskie

1. Klient przyjmuje do wiadomości, że Produkty sprzedawane za pośrednictwem Serwisu mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1231 ze zm.).

2. W ramach zakupionych Produktów Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do Produktów. Klient jest jedynie upoważniony do wykorzystania Produktów we własnym zakresie. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak poszczególnych elementów Produktów:

udostępnianie Produktów osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji z lekarzem,

publikowanie w jakikolwiek sposób całości Produktu lub jego części,

kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek Klienta.

3. Klient zobowiązuje się dołożyć należytych starań by treści zawarte w Produktach nie zostały ujawnione osobom niepowołanym.

§12

Postanowienia końcowe

1. BHLDNG LIMITED nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany w stanie zdrowia, powstałe z winy klienta na skutek nie stosowanią się do ustalonej diety lub stosowania diety przez osoby postronne, siły wyższej, bądź też w wyniku zatajenia istnienia przeciwwskazań i innych okoliczności, które stanowią przeciwwskazanie, a nie były znane dietetykowi

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz ustawa kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

3. BHLDNG LIMITEDzastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz cenników w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu lub cenników jego doręczenie klientowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie http://ketodietetyk.pl oraz http://vod.ketodietetyk.pl stosownych zmian. Korzystanie z usług BHLDNG LIMITED przez Klienta po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020r., poz. 1740 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze.

5. Spory powstałe przy świadczeniu usług zdrowotnych będą rozstrzygane zgodnie z właściwością sądów powszechnych odpowiednią do siedziby BHLDNG LIMITED.

6. Regulamin Świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.